Singin’ Shabbat with Susan – Track 5 – Sh’ma/Love Adonai (V’Ahavta)

$1.50